Muilwijk Administratiekantoor 

&

VvE Beheer

Privacy VvE beheerMet betrekking tot uw privacy (VGA) en de hebben de gegevens verwerking als volgt in kaart gebracht:

Voor het VvE beheer van de vve verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

Naam,

Adres

Woonplaats

Postcode

Telefoonnummers

Email adressen

Datum aankoop eigendom


Voor het VvE beheer van de vve verzamelen wij de volgende financiële gegevens:

Datum betaling vve bijdrage

Hoogte betaling vve bijdrage


Welke gegevens verstrekken we aan derden?

Ons kantoor vermeld de volgende financiële gegevens aan de notaris ten behoeve van een eventueel transport:

Achterstand vve bijdrage

Maandelijkse vve bijdragen

Hoogte reservefonds per begin kalender jaar.


Aan de deurwaarder bij achterstand in de betalingen;

n.a.w. gegevens

Achterstand vve bijdrage

Hiervoor is in de alv bij besluit toestemming ontvangen om deze handeling uit te voeren c.q. informatie aan de deurwaarderskantoor te verstrekken.Deze informatie wordt op standalone computers verwerkt, en is daardoor niet deelbaar met andere. Informatie wordt nooit met andere dan hierboven omschreven.


Buiten de vennoten, personeel en of stage heeft niemand toegang tot deze informatie.


Eigenaren hebben na einde lidmaatschap recht op inzage, c.q. hun gegevens te laten verwijderen.


Ons kantoor houdt zich aan het geheimhoudingsplicht.


Als Bestuur van de VvE verstrekt u ons kantoor informatie.

Hiermeestaat U er voor in dat de Verwerking van Persoonsgegevens op basis van deze Overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van Betrokkene(n).

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door U niet naleven van de AVG of

andere wet- of regelgeving. U vrijwaart ons ook voor aanspraken van Derden op grond van zulke

schade. De vrijwaring geldt niet alleen voor de schade die Derden hebben geleden (materieel maar

ook immaterieel), maar ook voor de kosten die Wij in verband daarmee moeten maken, bijvoorbeeld

in een eventuele juridische procedure, en de kosten van eventuele boetes die aan Ons worden

opgelegd ten gevolge van Uw handelen.We make the difference !

Doormanstraat 14, 2901 Aj Capelle aan den IJssel  085 - 080 5333    info@muilwijk.email