Muilwijk Administratiekantoor 

&

VvE Beheer


Privacy Muilwijk administratiekantoor 


Met betrekking tot uw privacy (VGA) en de hebben de gegevens verwerking als volgt in kaart gebracht:

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens;

Naam, Adres,Postcode en Woonplaats

Geboortedatum

BSN Nummer

Email adres

Dit geld voor zowel de belastingplichtige als de partner en hun eventuele kinderen.


Financiële administratie;

Wij verzamelen de volgende financiële gegevens;

Voor de onderneming;

Saldo kas en bank en de daarbij behorende mutaties, verkoop en inkoop facturen.

Deze informatie zal worden verwerkt in ons boekhoudprogramma, waarna er uit de gegevens de aangiften zullen worden verzorgd.

De gegevens welke verwerkt worden in het boekhoudprogramma zullen uitsluiten door middel van een Auditfile aan de belastingdienst worden verstrekt, en op verzoek aan derden worden overgedragen.


Loonadministratie:

Alle n.a.w. gegevens van personeelsleden alsmede BSN-nummer, en verdere informatie welke relevant is voor een correcte loonberekening.

Indien u ons kantoor opdracht verstrekt tot het verzorgen van de loonadministratie, geeft u hiermee ook toestemming om deze informatie namens u te delen met de belastingdienst, de pensioenfondsen en andere instellingen, welke een opgave van u als werkgever verlangen.

Gebruikte software en cloud opslag:

Al onze leveranciers hebben in een verklaring afgegeven dat de gegevens welke bij hun over u bekend zijn volgens de regelgeving zorgvuldig en volgens de richtlijnen worden behandeled en bewaard. eventueel kunt u van deze verklaringen een kopie aan ons kantoor opvragen.

Algemeen:

Deze informatie wordt op standalone computers verwerkt, en is daardoor niet deelbaar met andere. Informatie wordt nooit met andere dan hierboven omschreven.

Buiten de vennoten, personeel en of stage heeft niemand toegang tot deze informatie.

Opdrachtgever heeft na beëindiging van de samenwerkingrecht op inzage, c.q. hun gegevens te laten verwijderen. Na beëindiging zal te allen tijde alle bescheiden aan de opdrachtgever worden overgedragen, indien aan alle (financiële) verplichtingen door hem zijn voldaan

Hiermeestaat U er voor in dat de Verwerking van Persoonsgegevens op basis van deze overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van Betrokkene(n).

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door U niet naleven van de AVG of andere wet- of regelgeving. U vrijwaart ons ook voor aanspraken van Derden op grond van zulke schade. De vrijwaring geldt niet alleen voor de schade die Derden hebben geleden (materieel maar ook immaterieel), maar ook voor de kosten die Wij in verband daarmee moeten maken, bijvoorbeeld in een eventuele juridische procedure, en de kosten van eventuele boetes die aan Ons worden opgelegd ten gevolge van Uw handelen.
We make the difference !

Doormanstraat 14, 2901 Aj Capelle aan den IJssel  085 - 080 5333    info@muilwijk.email